Regulamin
świadczenia usług sprzedaży towarów drogą Internetową
przez sklep www.miedzyzaglami.pl

§ 1

Na stronach www.miedzyzaglami.pl działa sklep internetowy, którego właścicielem jest Jan Macherzyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

IdAM.eu Jan Macherzyński
z siedzibą przy ulicy Bogusławskiego 18 m. 226, 01-923 Warszawa,
numer NIP 5211138815,
numer REGON 147036082,
wpisaną do CEIDG.
tel. +48 600991044
e-mail: jan@idam.eu
Regulamin określa zasady zawierania transakcji w sklepie www.miedzyzaglami.pl.

§ 2

Za pośrednictwem sklepu www.miedzyzaglami.pl zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać kupony elektroniczne, wymienialne na usługi realizowane przez Przystań Między Żaglami - czartery jachtów, szkolenia żeglarskie i udział w regatach.

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego www.miedzyzaglami.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, oraz innych zaktualizowanych i odpowiednio skonfigurowanych przeglądarkach.

§ 4

 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronach sklepu www.miedzyzaglami.pl. W celu rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu email oraz hasła.
 2. Rejestracja na stronach sklepu może być wykonana również z wykorzystaniem kont facebook, linkedin, google, twitter czy microsoft live. W tym przypadku serwis www.miedzyzaglami.pl za adres email klienta przyjmie adres zarejestrowany w jednej z wymienionych sieci społecznościowych.
 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.miedzyzaglami.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 4. Zamówienie dokonywane jest przez wybór towaru, ewentualny wybór liczby egzemplarzy, kliknięcie znaku „dodaj do koszyka” i wybranie opcji "przejdź do kasy". Następnie użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.miedzyzaglami.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu www.miedzyzaglami.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 6. Kupony dostarczane są bezpłatnie pocztą elektroniczną, na adres email podany przez dokonującego zakupu w procesie rejestracji na stronach www.miedzyzaglami.pl, niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie IdAM.eu Jan Macherzyński.

§ 5

 1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni od dnia otrzymania kuponu.
  Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, niewykorzystane zakupione kupony ulegają unieważnieniu, a sklep www.miedzyzaglami.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za kupony który zostały unieważnione.

§ 6

 1. Właściciel sklepu przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów: z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym.
 2. Administratorem bazy danych osobowych przekzywanych przez Klientów w związku z zakupami na stronach www.miedzyzaglami.pl jest Jan Macherzyński.
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie adresu email oraz hasła jest konieczne w celach realizacji zamówienia.
 4. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w serwisie www.miedzyzaglami.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 5. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim za zgodą Klientów.
 6. W przypadku uzyskania przez właściciela sklepu wiadomości o korzystaniu przez Klienta z serwisu www.miedzyzaglami.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, właściciel sklepu może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 7. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line PayU za towary nabyte w sklepie www.miedzyzaglami.pl , są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 8. Właściciel sklepu www.miedzyzaglami.pl zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy właściciel sklepu zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez właściciela sklepu danych osobowych innemu niż właściciel sklepu administratorowi danych.
 9. Właściciel sklepu zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych oraz usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 10. Właściciel sklepu może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec właściciela sklepu. lub też gdy właściciel sklepu uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.